آخرین اخبار

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۹

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد کرمان، به مدت دو سال منصوب کرد.
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲

انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲

دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور و هیئت همراه و دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۹ با دکتر زینی وند استانداری کرمان دیدار و گفتگو کردند.

آخرین اخبار

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۹

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد کرمان، به مدت دو سال منصوب کرد.
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲

انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲

دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور و هیئت همراه و دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۹ با دکتر زینی وند استانداری کرمان دیدار و گفتگو کردند.

آخرین اخبار

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۹

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد کرمان، به مدت دو سال منصوب کرد.
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲

انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲

دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور و هیئت همراه و دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۹ با دکتر زینی وند استانداری کرمان دیدار و گفتگو کردند.

آخرین اخبار

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۹

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد کرمان، به مدت دو سال منصوب کرد.
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲

انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲

دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور و هیئت همراه و دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۹ با دکتر زینی وند استانداری کرمان دیدار و گفتگو کردند.

آخرین اخبار

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۹

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد کرمان، به مدت دو سال منصوب کرد.
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲

انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲

دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور و هیئت همراه و دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۹ با دکتر زینی وند استانداری کرمان دیدار و گفتگو کردند.

آخرین اخبار

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد
۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۹

تبدیل حکم سرپرست جهاددانشگاهی کرمان به ریاست این واحد جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکترمهدی بازمانده را به عنوان رییس جهاددانشگاهی واحد کرمان، به مدت دو سال منصوب کرد.
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴

انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۲

انعقادتفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در نشستی مشترک در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای فی مابین جهاددانشگاهی استان کرمان و سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید.
دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲

دیدار معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور با استاندار کرمان جدید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی کشور و هیئت همراه و دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۹ با دکتر زینی وند استانداری کرمان دیدار و گفتگو کردند.